Jdi na obsah Jdi na menu
 

Provozní řád

 Ruzovyslon.cz vibrátory TOP 20

Návštěvní řád


Obecná ustanovení
Návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou  provozovatelem Euphoria party club, která určuje základní závazná pravidla pro chování všech návštěvníků vstupujících do prostor provozovny Euphoria party club a oprávnění pracovníků provozovatele.
Návštěvníci jsou povinni návštěvní řád dodržovat.
Návštěvník zaplacením vstupného bere na vědomí práva a povinnosti upravená Návštěvním řádem a souhlasí s Návštěvním řádem a zavazuje se Návštěvní řád ve všech jeho ustanoveních dodržovat, a to všech prostorách provozovny Euphoria party club.
Účelem Návštěvního řádu je zajistit klid a pořádek při probíhajících party, celkově jde obecnou bezpečnost.


Vstup
Provozní doba je stanovena provozovatelem. Je uveřejněna na tabuli u hlavního vchodu do provozovny, dále na internetových stránkách provozovatele. Změny provozní doby jsou vyhrazeny.
Vstup do prostor provozovny Euphoria party club  je povolen pouze v provozní době po zaplacení vstupného.
Vstup do provozovny osobám mladším 18 let je zakázán. V pochybnostech jsou pracovníci provozovatele oprávněni ověřit věk návštěvníka.
Vstup do provozovny je zakázán  osobám podnapilým nebo osobám, které jsou pod vlivem návykových látek, jejichž vzhled a chování  vylučuje  dodržování Návštěvního řádu. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v provozovně, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pracovníky provozovatele, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z provozovny.
V provozovně je zakázán jakýkoli podomní prodej.
Osoby, které porušily některý z uvedených zákazů, mohou být z provozovny vyvedeny a to bez práva na vrácení vstupného. 


Pobyt v prostorách Euphoria party club
Každý návštěvník provozovny Euphoria party club je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení provozovny Euphoria party club  a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v provozně  právě probíhá.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pracovníků provozovatele, jakož i policie, hasičů a záchranné služby.
Návštěvníkům provozovny je zakázáno vnášet do prostoru provozovny  zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádobky s látkami ovlivňujícími zdraví,
  ohňostroje (jako např. rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty),
  alkoholické nápoje a návykové látky jakéhokoli druhu, s výjimkou cigaret,
  zvířata,
  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele provozovny Euphoria party club.
Osoby, které poruší zákaz uvedený v čl. III. odst. 3, písm.a) až f),  ztrácejí oprávnění k pobytu v provozovně  a mohou být pracovníky provozovatele, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z provozovny.
Návštěvníkům provozovny  se zakazuje  jakýmkoliv způsobem pořizovat  zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru provozovny Euphoria party club, tak z průběhu zde pořádané akce. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni takto  pořízený zvukový nebo obrazový záznam zničit.
Provozovatel  Euphoria party club je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a svým jednáním  způsobí škodu, náhradu škody v plném rozsahu. Vstup a pobyt  v provozně Euphoria party club uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Provozovatel  odpovídá jen za poškození zdraví a za škodu na  věcech  způsobených pracovníky provozovatele.

V klubu je přísně zakázano při probíhajicích akcích se domáhat finančních darů ( tím je myšleno - navštěvovat klub za účelem poskytovaní sex služeb za úplatu - prostituce ). 

Provozovatel Lubra media s.r.o ič:04081293

 Ruzovyslon.cz vibrátory TOP 20

 
 

Facebook


Statistiky

Online: 2
Celkem: 63830
Měsíc: 3856
Den: 124